بیمه های نفت و انرژی  ( بیمه نامه آتش سوزی مولدهای انرژی نفت – گاز – پتروشیمی)