بیمه آتش سوزی شهرک های صنعتی (هیآت مدیره مجتمع صنعتی – شهرک صنعتی)