سهم واگذاری اتکایی اجباری بیمه های زندگی و غیر زندگی

سهم واگذاری اتکایی اجباری بیمه های زندگی و غیر زندگی

سهم واگذاری اتکایی اجباری بیمه های زندگی و غیر زندگی کاهش خواهد یافت.

بیمه مرکزی با هدف اجرای  بند «ب»  ماده (۲۱) قانون برنامه ششم توسعه در ارتباط با “کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران”  سهم واگذاری اتکایی اجباری بیمه های زندگی و غیر زندگی را به کلیه شرکت های بیمه اعلام نمود. در این راستا دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در نامه ای درصد واگذاری اتکایی اجباری شرکت های بیمه را تا سال ۱۴۰۰ اعلام نمود که به قرار زیر است:

 

سال

 

 

درصد واگذاری اتکایی اجباری
بیمه های غیر زندگیبیمه های زندگی
۱۳۹۷۱۳۲۳
۱۳۹۸۱۲۲۲
۱۳۹۹۱۱۲۱
۱۴۰۰۱۰۲۰

افزودن یک دیدگاه

پنج × 5 =