زمانی که شما یک وسیله نقلیه خریداری می کنید باید بدانید که در حین رانندگی این احتمال وجود دارد که سانحه تصادف از جانب شما رخ داده و در این میان، به فردی غیر از خودتان یا سرنشینان خودروی شما، آسیب جانی یا مالی وارد شود. در این صورت شما شما مقصر بوده اید لذا باید تمام خسارت هایی که به شخص ثالث وارد شده توسط شما جبران گردد و البته این هزینه ها اغلب مواقع زیاد خواهند بود. در این زمان اگر شما از بیمه شخص ثالث خودرو که زیر گروه بیمه خودرو است بهره مند باشید، شرکت بیمه خسارات را جبران خواهد نمود.

تعریف دقیق از شخص ثالث

در استفاده از خدمات بیمه شخص ثالث برای خودرو تعیین شده است که شخص ثالث به فردی غیر از راننده خودرو و یا سرنشینان گفته می شود که در اثر تصادفی که شما مقصر وقوع آن بوده اید، به این فرد خسارت جانی یا مالی وارد شود. لذا شما اگر می خواهید که سرنشینان خود را نیز بیمه کنید باید از بیمه سرنشین خودرو کمک بگیرید.

انواع خسارات تحت پوشش در بیمه شخص ثالث خودرو

همان گونه که از تعریف فوق متوجه شده اید، به طور کلی هر شرکت بیمه گر، دو نوع خسارت را برای شخص ثالث تحت پوشش قرار می دهد:

۱-   خسارت مالی

منظور کلیه خساراتی است که به اموال منقول و غیر منقول شخص ثالث توسط راننده مقصر در تصادف وارد می شود.

۲-   خسارت جانی

هر گونه آسیب به بدن شخص ثالث شامل شکستگی، نقص عضو، حتی مرگ و… از جمله خسارت هایی است که باید در بیمه شخص ثالث خودرو توسط بیمه گر جبران گردد.

چند نکته در مورد بیمه شخص ثالث خودرو

۱-   داشتن بیمه شخص ثالث خودرو برای هر وسیله نقلیه، اجباری است لذا در صورتی که یک وسیله نقلیه، از این بیمه نامه استفاده نکند، رانندگی آن ممنوع بوده و در صورتی که پلیس راهنمایی و رانندگی متوجه این تخلف گردد، راننده را جریمه خواهد نمود.

۲-   معامله وسیله نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث امکان پذیر نیست.

۳-   اگر خودروی شما بیمه شخص ثالث را نداشته باشد و با آن تصادف کنید، در این زمان در صورت بروز خسارت به شخص ثالث، شما باید تا پرداخت کامل هزینه های درمانی و حتی دیه، در زندان به سر ببرید.

۴-   در صورتی که شخصی از بیمه شخص ثالث خودرو استفاده نکند، در زمانی که قصد استفاده از خدمات این بیمه نامه داشته باشد، نه تنها باید حق بیمه را پرداخت نماید بلکه باید جریمه روزهایی که ماشین بیمه شخص ثالث نبوده نیز پرداخت گردد.