شرکت بیمه گر در زمان بروز خسارت

شرکت بیمه گر در زمان بروز خسارت

لازم است بدانید که در زمان بروز خسارت در صورتی که کلیه شرایط زیر برقرار نباشد شرکت بیمه گر اقدامی برای جبران خسارت نخواهد کرد:

۱-   بیمه نامه شما باید در زمان بروز خسارت دارای اعتبار بوده و از نظر اعتبار زمانی، تاریخ آن منقضی نباشد.

۲-   کلیه شرایط و تعهدات مندرج در بیمه نامه باید در زمان بروز خسارت برقرار باشد.

۳-   بیمه نامه دقیقا همان خساراتی را تحت پوشش قرا می دهد که در قرارداد بیمه قید شده است. لذا عنوان خسارت باید در قرارداد ذکر شده باشد.

۴-   بیمه گذار باید به منظور کاهش خسارت احتمالی از قبل اقداماتی را انجام داده باشد.

۵-   در زمان بروز خسارت باید اصل حد اعلای حسن نیت رعایت شده باشد.

۶-   لازم به ذکر است که خسارات مشمول استثنائات بیمه نامه قابل پرداخت نخواهد بود.

۷-   باید ارزش واقعی خسارت قابل قبول باشد.

افزودن یک دیدگاه

یک × 1 =