در مورد بیمه سرنشین اتومبیل چه می دانید

بیمه سرنشین اتومبیل

رانندگی با خودرو هر چند هم که با احتیاط صورت گیرد، این احتمال را دارد که تصادفی برای شما به وجود آمده و جان شما و سایر سرنشینان به خطر بیافتد. خوش بینانه ترین حالت این است که این خسارت جانی، تنها منجر به آسیب به برخی از اعضای بدن سرنشینان شود که همین امر نیز هزینه های درمانی زیادی را به دنبال خواهد داشت. لذا صاحب هر وسیله نقلیه، باید در استفاده از خدمات بیمه خودرو، بیمه سرنشین اتومبیل را نیز انتخاب نموده و اتومبیل خود را تحت پوشش این زیر گروه از بیمه خودرو قرار دهد.

تعریف کامل بیمه سرنشین اتومبیل

چنان چه در زمان تصادف، برای سرنشینان اتومبیل مقصر، خسارتی ایجاد شود، بیمه شخص ثالث مشمول جبران این خسارت نخواهد شد لذا در این زمان تنها بیمه سرنشین اتومبیل به کمک آمده و خسارت های وارده به سرنشینان را متناسب با تعهدات مندرج در بیمه نامه، جبران می کند.

چند نکته مهم در مورد بیمه سرنشین

۱-   طبق تعهدات شرکت بیمه گر، جبران خسارت های جانی و مالی وارده به سرنشنیان خودرو، از زمان سوار شدن سرنشین تا زمان پیاده شدن آن ها را شامل می شود.

۲-   اگر سرنشین در اثر آسیب، به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گیرد، هزینه های درمانی او باید ابتدا مورد تایید پزشک معتمد شرکت بیمه گر قرار گیرد و پس از آن، پرداخت هزینه های درمانی به سرنشین انجام می شود.

۳-   درصورت بروز نقص عضو، جبران خسارت توسط شرکت بیمه گر، میزان جبران خسارت را متناسب با مقدار تعیین شده در بیمه نامه خواهد بود.

۴-   توجه داشته باشید که جبران خسارت وارده به سرنشینان خودرو در زمان بروز حادثه توسط شرکت بیمه گر، تنها به تعداد سرنشینان خواهد بود و اگر افرادی که داخل خودرو سوار هستند بیش از ظرفیت خودرو باشد، افراد اضافی مشمول جبران خسارت نمی شوند.

۵-   یکی از مواردی که بیمه گذار در هنگام استفاده از خدمات بیمه سرنشین در ذهن دارد، حق بیمه سرنشین است. با توجه به این که هر فرد در هنگام بیمه خودروی خود، از تمام زیر گروه های این بیمه نامه استفاده می کند لذا حق بیمه سرنشین همراه با حق بیمه شخص ثالث محاسبه می شود.

مدارک مورد نیاز جهت جبران خسارت سرنشینان خودرو

۱-   صورت جلسه اولیه پلیس

۲-   کروکی افسر کاردان فنی

۳-   نظریه کارشناس رسمی دادگستری

۴-   گواهینامه راننده خودرو به صورت اصل و کپی

۵-   کپی از تمام اسناد مالکیت خودرو

 

 

افزودن یک دیدگاه

4 × 2 =