زمانی که شما به مسافرت های خارج از کشور می روید این احتمال وجود دارد که در اثر حوادثی، خسارت هایی به شما وارد شده و با توجه به این که شرایط هر کشور خاص همان کشور است لذا هزینه های درمانی متفاوت بوده و دردسرهای خاص خود را دارد. لذا توصیه می شود قبل از اقدام به سفر ابتدا بیمه مسافرتی خارج از کشور را تهیه کنید تا از مزایای زیر برخوردار شوید:

–       پرداخت هزینه خسارت های ناشی از بروز تصادف، حوادث یا بیماری ها شامل هزینه های درمانی و دارویی

–       حمایت همه جانبه از کودکان برای بازگشت به ایران در صورت فوت یا بستری شدن سرپرست

–       بازگرداندن جسد فرد بیمه شونده به ایران در صورت فوت در حین سفر

–       تامین هزینه فوریت های دندانپزشکی براساس شرایط مندرج در بیمه نامه

–       تامین هزینه های مسائل حقوقی براساس شرایط مندرج در بیمه نامه

–       حمایت از بیمه گذار در زمان سرقت یا مفقود شدن مدارک

–       پذیرش و انتقال بیمار به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن آن به ایران

–       تامین هزینه های سفر همراه به بالین بیمه گذار که در بیمارستان بستری است.